خدایا

خدایا

تقدیرن را زیبا بنویس

کمکم کن آنچه تو زود می خواهی من دیر نخواهم و آنچه تو دیر می خواهی من زود نخواهم.


گزارش تخلف
بعدی